Solar Table Light - CAPRI White. Night Time Sparkle Around Your Patio.